Bolwerk bewindvoering richt zich vooral op het uitvoeren van beschermingsbewind.

Dit is een door de kantonrechter uitgesproken maatregel, die bedoeld is voor mensen die door lichamelijke en/of geestelijke oorzaken of vanwege sociale omstandigheden problemen hebben met het beheren van hun financiën. De maatregel is vooral bedoeld ter bescherming van de betrokkene tegen anderen die misbruik van de situatie kunnen maken. Ook wordt de betrokkene tegen zichzelf beschermd door deze maatregel, bijvoorbeeld als iemand te veel geld uitgeeft.

Bij bewindvoering worden het geld en goederen van de betrokkene door iemand anders, de bewindvoerder, beheerd. Het is niet zo dat de betrokkene niets meer te zeggen heeft over zijn bezittingen en inkomsten. De bewindvoerder heeft de opdracht financiële beslissingen zoveel mogelijk te nemen in overleg met de betrokkene, maar uiteindelijk heeft de bewindvoerder het laatste woord. 
Het doel van bewindvoering is om financiële stabiliteit te creëren en toe te werken naar een gezonde financiële situatie.
Aan bewindvoering zijn kosten verbonden. Bij een minimuminkomen kan bijzondere bijstand worden aangevraagd voor vergoeding van deze kosten.

Vaak wordt gedacht dat bewindvoering hetzelfde is als een schuldsaneringsregeling. Dit is echter niet het geval.
Bewindvoering vergroot wel de kans om tot een schuldenregeling te komen. Bolwerk bewindvoering stabiliseert de financiën, inventariseert de schuldenlast en verzorgt de administratieve zaken rond een aanmelding voor schuldhulpverlening. 
Op het moment dat de financiële situatie stabiel en gezond genoeg is om voor schuldhulpverlening in aanmerking te komen, zal samen met de cliënt een aanvraag worden gedaan bij de officiële schuldhulpverleningsinstanties. Indien er sprake is van beperkte schulden zal de bewindvoerder betalingsregelingen met schuldeisers proberen te treffen.

 

Werkwijze

Voordat u gebruik gaat maken van de dienstverlening van Bolwerk bewindvoering vinden wij het belangrijk dat u weet wat u kunt verwachten en welke werkwijze wordt gehanteerd. Hieronder wordt dit kort weergegeven. Uiteraard wordt er tijdens het aanmeldgesprek uitgebreider met u op ingegaan.

Aanmelding
Nadat u zichzelf, al dan niet via een begeleider of familielid, heeft aangemeld als mogelijke cliënt, wordt binnen 2 werkdagen telefonisch contact met u opgenomen. Wij nemen dan kort enkele vragen met u door, waarna wij proberen een reële inschatting te maken of bewindvoering een passende maatregel zou zijn in uw specifieke situatie en of u bij Bolwerk bewindvoering aan het juiste adres bent. Als dat zo is maken we een afspraak voor een aanmeldgesprek. Ter voorbereiding op dat gesprek sturen wij u enkele documenten toe die u, eventueel samen met uw begeleider, dient in te vullen en terug te sturen.

Aanmeldgesprek en aanvraag
Tijdens dit gesprek maken u en de bewindvoerder nader met elkaar kennis en kunt u uw verhaal doen. In principe vindt dit gesprek bij u thuis plaats of eventueel op locatie van uw begeleider. De bewindvoerder legt uit wat bewindvoering voor u zal betekenen. Daarnaast wordt informatie verzameld over uw sociale en financiële situatie, die nodig is om het bewind te kunnen aanvragen.

Aan de hand van de informatie worden de formulieren verder ingevuld die nodig zijn om de aanvraag naar de kantonrechter te sturen. Met alle informatie stelt de bewindvoerder een Plan van Aanpak op, waarin beschreven wordt waarom u bewindvoering aanvraagt, welke afspraken er met elkaar gemaakt zijn en wat het doel van de bewindvoering zal zijn. Soms is voor het afronden van de aanvraag nog een extra afspraak nodig. Zodra alle benodigde informatie beschikbaar is stuurt de bewindvoerder de aanvraag naar de Rechtbank.

Na een aantal weken ontvangt u een uitnodiging voor een zitting op de Rechtbank. U bent verplicht op de zitting te verschijnen. Indien u dat prettig vindt, kunt u een familielid of uw begeleider vragen mee te gaan naar de zitting. Uw toekomstig bewindvoerder zal ook aanwezig zijn.
Als de kantonrechter akkoord is met uw verzoek en met de voorgestelde bewindvoerder, ontvangt u hiervan binnen enkele werkdagen schriftelijk bericht (beschikking) van de Rechtbank.

Uitvoering
Zodra Bolwerk bewindvoering de beschikking heeft ontvangen van de Rechtbank worden 3 nieuwe rekeningen voor u geopend bij de ING bank:

 • Beheerrekening
  Al uw inkomen wordt naar de beheerrekening overgemaakt, bijvoorbeeld salaris, uitkering, vakantiegeld, alimentatie, kinderbijslag, voorlopige teruggaven van de belastingdienst, toeslagen van de belastingdienst, teruggave van het energiebedrijf etc. U krijgt hiervan geen pasje en u kunt van deze bankrekening zelf geen geld afhalen.
 • Leefgeldrekening
  Hierop wordt door de bewindvoerder wekelijks het afgesproken leefgeld gestort. Hiervan krijgt u een pasje met pincode, zodat u zelf over dit geld kunt beschikken.
 • Spaarrekening
  Indien er in het budget ruimte is om te sparen, wordt in overleg met u een spaarrekening geopend. De spaarrekening is alleen voor de bewindvoerder toegankelijk.

De bewindvoerder stelt een budgetplan op waarin gestreefd wordt naar een stabiele, sluitende begroting voor inkomsten en uitgaven, inclusief budget voor leefgeld en eventueel sparen.

Het is belangrijk dat voortaan uw rekeningen en overige financiële post naar Bolwerk bewindvoering gestuurd worden. Zowel van bijvoorbeeld het UWV of uw werkgever en de belastingdienst, maar ook van uw eventuele schuldeisers. Daarom zal de bewindvoerder alle noodzakelijke instanties op de hoogte stellen van de onderbewindstelling en van uw nieuwe postadres en het rekeningnummer van de beheerrekening. De instanties dienen uw inkomen voortaan op de beheerrekening te storten en de post naar het postadres te sturen.

Van de beheerrekening worden voortaan uw vaste lasten betaald. De belangrijkste daarbij zijn huur/hypotheek, gas, water en elektra, zorgverzekering en de aansprakelijkheidsverzekering.
Zodra het inkomen binnenkomt op de beheerrekening begint de bewindvoerder ook met het betalen van het leefgeld op uw leefgeldrekening. In het budgetplan is de hoogte van het leefgeld bepaald.
Indien er inkomsten en/of vaste lasten wijzigen heeft dit altijd invloed op het budgetplan. Dit kan daardoor ook gevolgen hebben voor de hoogte van het leef- en eventueel spaargeld.

De bewindvoerder onderzoekt of u alle inkomsten krijgt waar u recht op heeft en of er nog onbenutte vergoedingen of regelingen aangevraagd kunnen worden. Voorbeelden hiervan zijn huur- en zorgtoeslag, kindertoeslag, bijzondere bijstand, minimaregelingen enz. Eventuele kwijtscheldingen voor gemeentebelastingen worden ook door de bewindvoerder aangevraagd.
Afhankelijk van de hoogte van uw inkomen zal voor de kosten van de bewindvoerderswerkzaamheden bijzondere bijstand voor u worden aangevraagd.

Indien er sprake is van schulden wordt bekeken of het betalingsachterstanden zijn die binnen redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost. Als dat zo is zal de bewindvoerder een afbetalingsregeling proberen te treffen met de schuldeisers. Een voorwaarde hiervoor is dat u voldoende afloscapaciteit heeft.

Indien u betalingsachterstanden heeft die niet binnen een redelijke termijn volledig kunnen worden afgelost dan wordt gesproken van problematische schulden. U kunt dan een minnelijke schuldenregeling aanvragen bij een erkende schuldhulpverleningsinstantie of eventueel een WSNP schuldenregeling via de Rechtbank. De bewindvoerder zal u ondersteunen in de weg hiernaartoe.

Beëindiging
Beëindiging van de bewindvoering verloopt altijd via de kantonrechter. Redenen voor beëindiging kunnen zijn:

 • Cliënt kan belangen zelf weer behartigen.
 • Bewindvoering wordt vervangen door de maatregel curatele.
 • De periode die de rechter heeft vastgesteld is voorbij.
 • Op verzoek bij gegronde reden van cliënt of bewindvoerder.

Contact en bereikbaarheid
U heeft minimaal 1 keer per 2 maanden contact met Bolwerk bewindvoering over het bewindvoerderschap en de voortgang van het plan van aanpak. Vanuit onze persoonlijke betrokkenheid neemt uw bewindvoerder in het begin van de bewindvoering regelmatig het initiatief tot het leggen van telefonisch contact. Indien u de contactmomenten nog frequenter (binnen redelijke grenzen) of minder vaak wilt laten terugkomen is dat bespreekbaar. De contactmomenten kunnen per email, telefonisch of persoonlijk plaatsvinden.

Buiten de contactmomenten om voorziet de bewindvoerder u maandelijks van een overzicht van de mutaties op de beheerrekening en kunt u zelf op ieder moment via ‘Mijn OnView‘ op de website van Bolwerk bewindvoering digitaal inzicht krijgen in uw financiële situatie. 

Bolwerk bewindvoering is op werkdagen telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur en op donderdag tevens van 17.00 tot 18.00 uur. Buiten spreekuurtijden wordt er binnen 2 werkdagen op uw vraag gereageerd.

 

Wat doen wij voor u?

Net als elk ander beroep heeft ook een bewindvoerder specifieke taken. Hieronder staan deze kort beschreven.

 • Het ontvangen van uw onderbewindgestelde inkomen en vermogen.
 • Controleren of uw inkomen niet onder de beslagvrije voet komt.
 • Controleren of u in aanmerking komt voor inkomensondersteunende maatregelen.
 • Het uitvoeren van het door ons opgestelde plan van aanpak.
 • Het uitvoeren van de betalingen conform het opgestelde budgetplan.
 • Het tijdig overmaken van leefgeld.
 • Betalingsregelingen bij betalingsachterstanden of oplosbare schulden.
 • Belastingaangifte Box 1.
 • Kwijtscheldingsverzoeken gemeentelijke belastingen.
 • Aanvragen bijzondere bijstand.
 • Aanvragen huurtoeslag en zorgtoeslag, kinderbijslag, kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget.
 • Reguliere handelingen met betrekking tot de onder bewind gestelde goederen.
 • Regelmatig contact met u op basis van de gemaakte afspraken. Dit kan (binnen redelijke grenzen) contact op afspraak zijn, telefonisch en/of per email, tot het sturen van een schriftelijk maandoverzicht.
 • Naar zittingen van de kantonrechter, indien gewenst.
 • De jaarlijkse Rekening en Verantwoording aan de kantonrechter.
 • Contact onderhouden met de diverse instellingen, waarmee u te maken heeft als het gaat om uw onder bewindgestelde inkomen en vermogen.
 • Behandeling en/of doorzending van uw post.
 • Aanschrijven schuldeisers.
 • Schulden inventariseren en toeleiden naar schuldhulpverlening.

Wat doen wij niet voor u?
Er zijn diensten die de bewindvoerder niet kan verlenen, omdat zij niet tot het takenpakket van een bewindvoerder behoren of er geen bevoegdheid voor is:

 • Bewindvoering bij ondernemersactiviteiten.
 • Beheer van inkomsten en vermogen dat niet onder bewind is gesteld.
 • Hulp bij ingewikkelde nalatenschap.
 • Belastingaangifte box 2 of 3.

Bolwerk bewindvoering kan u wel in contact brengen met andere deskundigen die u hiermee kunnen helpen.

 

Nuttige links en documenten

Bolwerk bewindvoering heeft voor u enkele interessante, informatieve links verzameld. Tevens kunt u hier enkele documenten downloaden.